فرم رضایتمندی و ثبت شکایات
  تاریخ ثبت :  
  نام و نام خانوادگی :  
  ایمیل :  
  شماره تماس :  
  به کدام واحد مراجعه نموده اید ؟(اجباری)  
  چه شخصی مسئول انجام کار شما بوده ؟  
  برای چه کاری به آن واحد مراجعه نموده اید؟  
  رضایت یا شکایت از کارمند مربوطه(اجباری)   
  پیشنهاد شما در زمینه اجرای بهتر :  
  ثبت

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0